บุคลากร

คณาจารย์

ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา

รองศาสตราจารย์
ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลิก

Fuangarun.p@chula.ac.th

CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร

Ubonwan.H@chula.ac.th

CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ดวงกมล บางชวด

Doungkamol.B@chula.ac.th

CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เปศล ชอบผล

 Peson.C@chula.ac.th

CV

อาจารย์

ดร.พัชราภรณ์ ทัพมาลี

Patcharaporn.T@chula.ac.th

CV

อาจารย์

ดร.สิริน ฉกามานนท์

Sirin.C@chula.ac.th

CV

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวจิราภา จั่นเพชร

jirapa.j@chula.ac.th

0-2218-2565-97 ต่อ 7060