บัณฑิตพัฒนศึกษา

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

  • ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ.2557
  • อดีตอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
  • อดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

       “ผมเรียนระดับปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาที่คณะครุศาสตร์
ซึ่งได้นำไปปรับใช้กับการทำงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจนเป็นอธิบดีกรมศิลปากร ส่วนการเรียนในระดับปริญญาเอกที่สาขาวิชาพัฒนศึกษานั้น ผมภาคภูมิใจมากเพราะมีส่วนให้ผลักดันการจัดตั้ง “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อสถาบันที่สืบสานงานศิลป์ของไทยในระดับอุดมศึกษาได้สำเร็จ โดยได้รับพระราชทานชื่อของสถาบันจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

พันเอก ภญ.ดร.อาทิชา วงศ์สุวรรณ

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

ฝ่ายอำนวยการเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

       “การเรียนสาขาวิชาพัฒนศึกษาทำให้เห็นประเด็นในเรื่องการพัฒนาชุมชน การพัฒนาประเทศ มีโอกาสทำงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ด้านความมั่นคงฯ   เรื่องมิติการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนและการรักษ์สิ่งแวดล้อม   และได้มีส่วนร่วมในการร่างยุทธศาสตร์ 20 ปี และงานสำคัญอย่างยิ่งคือรับผิดชอบโครงการสำรวจภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านประเทศกัมพูชาร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

รางวัลที่เคยได้รับ :

  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปี พ.ศ. 2562
  • รางวัลวิจัยระดับ “ชมเชย” การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ โดยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563

       “ผมได้นำความรู้จากพัฒนศึกษาไปพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้การศึกษาผู้ปกครอง (Parent Education) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพัฒนศึกษา และได้ใช้กิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กในพื้นที่ ในนามเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ที่มีภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชนกว่า 20 องค์กรในปัจจุบัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ผลงานวิชาการ :

หนังสือ “เจเนอเรชันแอลฟา: เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21

รางวัลที่เคยได้รับ :

การได้รับการคัดเลือกเป็นผู้หญิงเก่งและแกร่ง 1 ใน 5 คนจากบริษัทซีเอ็ดบุ๊คส์ในหัวข้อ “สำเร็จด้วยสมดุล Woman Life Balance”
เนื่องในวันสตรีสากลปี พ.ศ. 2562

       “พัฒนศึกษา” ทำให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น สามารถมองประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ผ่านวิธีคิดแบบสังคมวิทยาการศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา และมนุษยวิทยาการศึกษา และการเห็นถึงความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นโจทย์ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น ทำให้เข้าใจและสามารถใช้
“ระบบการศึกษา” เป็นตัวขับเคลื่อน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม
ให้ดีขึ้นในมิติต่างๆ ผ่านกระบวนการวิจัย การจัดการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม”

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.