Alumni

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

  • ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ.2557
  • อดีตอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
  • อดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

       “ผมเรียนระดับปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาที่คณะครุศาสตร์
ซึ่งได้นำไปปรับใช้กับการทำงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจนเป็นอธิบดีกรมศิลปากร ส่วนการเรียนในระดับปริญญาเอกที่สาขาวิชาพัฒนศึกษานั้น ผมภาคภูมิใจมากเพราะมีส่วนให้ผลักดันการจัดตั้ง “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อสถาบันที่สืบสานงานศิลป์ของไทยในระดับอุดมศึกษาได้สำเร็จ โดยได้รับพระราชทานชื่อของสถาบันจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

พันเอก ภญ.ดร.อาทิชา วงศ์สุวรรณ

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

ฝ่ายอำนวยการเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

       “การเรียนสาขาวิชาพัฒนศึกษาทำให้เห็นประเด็นในเรื่องการพัฒนาชุมชน การพัฒนาประเทศ มีโอกาสทำงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ด้านความมั่นคงฯ   เรื่องมิติการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนและการรักษ์สิ่งแวดล้อม   และได้มีส่วนร่วมในการร่างยุทธศาสตร์ 20 ปี และงานสำคัญอย่างยิ่งคือรับผิดชอบโครงการสำรวจภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านประเทศกัมพูชาร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

รางวัลที่เคยได้รับ :

  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปี พ.ศ. 2562
  • รางวัลวิจัยระดับ “ชมเชย” การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ โดยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563

       “ผมได้นำความรู้จากพัฒนศึกษาไปพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้การศึกษาผู้ปกครอง (Parent Education) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพัฒนศึกษา และได้ใช้กิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กในพื้นที่ ในนามเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ที่มีภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชนกว่า 20 องค์กรในปัจจุบัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ผลงานวิชาการ :

หนังสือ “เจเนอเรชันแอลฟา: เจเนอเรชันใหม่ในสังคมไทยศตวรรษที่ 21

รางวัลที่เคยได้รับ :

การได้รับการคัดเลือกเป็นผู้หญิงเก่งและแกร่ง 1 ใน 5 คนจากบริษัทซีเอ็ดบุ๊คส์ในหัวข้อ “สำเร็จด้วยสมดุล Woman Life Balance”
เนื่องในวันสตรีสากลปี พ.ศ. 2562

       “พัฒนศึกษา” ทำให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น สามารถมองประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ผ่านวิธีคิดแบบสังคมวิทยาการศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา และมนุษยวิทยาการศึกษา และการเห็นถึงความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นโจทย์ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น ทำให้เข้าใจและสามารถใช้
“ระบบการศึกษา” เป็นตัวขับเคลื่อน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม
ให้ดีขึ้นในมิติต่างๆ ผ่านกระบวนการวิจัย การจัดการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม”