ผู้เขียน: chobphonps chobphonps

สัมมนาวิชาการนานาชาติในโครงการ The UK Southeast Asia PEER Research Project

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และอาจารย์ ด…
Read more

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุว…
Read more

ประกาศการผ่อนผันการมีผลการทดสอบ GREAT-R

ประกาศการผ่อนผันการมีผลการทดสอบ GREAT-R สำหรับนิสิตระดั…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประวีณา ชะลุย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพัฒนศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประวีณา ชะลุย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพั…
Read more

สาขาวิชาพัฒนศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาเปิดร…
Read more

เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ และแสดงความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ และแสดงความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์…
Read more