ผู้เขียน: admin

โครงการเสวนาทางวิชาการ “พัฒนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

ในโลกที่หมุนเร็ว เปลี่ยนแปลง และอ่อนไหวอยู่เสมอ เราต้อง…
Read more

การศึกษาดูงานจันทบุรี

เมื่อวันที่ 21 – 23  เมษายน 2566 นิสิตระดับบัณฑิตศ…
Read more

การประชุมนานาชาติ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย…
Read more