EN โครงการเสวนาทางวิชาการ “พัฒนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

ในโลกที่หมุนเร็ว เปลี่ยนแปลง และอ่อนไหวอยู่เสมอ เราต้องการ “คน” แบบไหน? เป็นคำถามที่ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากศาสตร์ของการพัฒนศึกษาเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ช่วยในการพัฒนาคนให้มีมุมมองที่หลากหลาย แตกต่าง และมุ่งสู่การพัฒนาบุคคล ชุมชน และสังคม ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการพัฒนาด้านการศึกษา 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาพัฒนศึกษาได้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมจัดสัมมนา “พัฒนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง และผ่านระบบออนไลน์