EN ประกาศการผ่อนผันการมีผลการทดสอบ GREAT-R

ประกาศการผ่อนผันการมีผลการทดสอบ GREAT-R สำหรับนิสิตระดับดุฎีบัณฑิตที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565