เดือน: มิถุนายน 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และอาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติในโครงการ The UK Southeast Asia PEER Research Project ร่ ว ม กับ Research Centre for Global Learning (GLEA), Coventry University สหราชอาณาจักร และเครือข่ายต่าง ๆ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก British Council
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องดวงเดือนพิศาลบุตร อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา