โครงการ ESD Campus Asia-Pacific Program โดยความร่วมมือของสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Hokkaido University ปี 2022 เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับนานาชาติ

โครงการ ESD Campus Asia-Pacific Program โดยความร่วมมือของสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Hokkaido University ปี 2022 เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับนานาชาติ