เชิญผู้สนใจ ฟังการนำเสนอรายงานการวิจัย ‘กรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)’

เชิญผู้สนใจ ฟังการนำเสนอรายงานการวิจัย ‘กรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)’ ในวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.