สัมมนาวิชาการนานาชาติในโครงการ The UK Southeast Asia PEER Research Project

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และอาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติในโครงการ The UK Southeast Asia PEER Research Project ร่วมกับ Research Centre for Global Learning (GLEA), Coventry University สหราชอาณาจักร และเครือข่ายต่าง ๆ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก British Council

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องดวงเดือนพิศาลบุตร อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา