ประกาศ เรื่อง การเลื่อนสอบวิชาทั่วไป ทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREATE_R) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19