ประกาศแนวทางปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔