บุคลากร

คณาจารย์

ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลิก

Fuangarun.p@chula.ac.th

CV

รองศาสตราจารย์

ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท

charoonsri@hotmail.com

CV

รองศาสตราจารย์

ดร.ชื่นชนก โควินท์

kchuench@chula.ac.th

CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.หทัยรัตน์ ทับพร

thataira@hotmail.co.th

CV

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร

ubonwan_h@yahoo.com

CV

อาจารย์

ดร.ดวงกมล บางชวด

jaydoungkamol@gmail.com

CV

อาจารย์

ดร.พัชราภรณ์ ทัพมาลี

patcharaporn.t@chula.ac.th

CV

อาจารย์

ดร.เปศล ชอบผล

Peson.C@chula.ac.th

CV

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวจิราภา จั่นเพชร

jirapa.j@chula.ac.th

0-2218-2565-97 ต่อ 7060