งานวิจัย

งานวิจัยของคณาจารย์

เรื่องที่ 1 : โครงการศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต

การวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต : ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิตกับภาคแรงงานในจังหวัดกรณีศึกษาและระดับประเทศ และ 3) นำเสนอแนวทางที่ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิตกับภาคแรงงาน วิธีการวิจัยเชิงพรรณา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้แทนจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาเอกชน สถาบันอาชีวศึกษา (ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง) สถาบัน อุดมศึกษา (ผู้บริหาร อาจารย์นักศึกษา ผู้ปกครอง) ผู้แทนสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรม จังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสถานประกอบการ และผู้แทนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ของกลุ่ม จังหวัดในสี่ภูมิภาคได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์และตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ

คณะผู้วิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และ
อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด

เรื่องที่ 2 : ระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

การวิจัยเรื่องระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของโรงเรียนอัตตโนภิวัตน์ในประเทศต่างๆ 2) ถอดบทเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนในประเทศไทย ที่มีการใช้รูปแบบของโรงเรียนอัตตโนภิวัตน์ในการบริหารจัดการศึกษา และ 3) นำเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วม การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี เก็บข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม และการสำรวจ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบของ โรงเรียนอัตตโนภิวัตน์ในการบริหารจัดการศึกษาในประเทศต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน 2) โรงเรียนใน ประเทศไทยที่มีการใช้รูปแบบของโรงเรียนอัตตโนภิวัตน์พบว่าแม้อยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน แต่ในทาง ปฏิบัติยังมีความแตกต่างกันและยังเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการ และ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ บริหารจัดการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก 15 ยุทธศาสตร์รอง และ 49 มาตรการ ปัจจัยความสำเร็จ แบ่งเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน รูปแบบความร่วมมือในการจัด การศึกษาเชิงพื้นที่ของโรงเรียนอัตตโนภิวัตน์มีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบความร่วมมือตามความพร้อม รูปแบบความร่วมมือแบบเครือข่าย รูปแบบความร่วมมือแบบยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง รูปแบบความร่วมมือ แบบหุ้นส่วน และรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาในกำกับ

คณะผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และ
อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด

เรื่องที่ 3 : แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship): ประสบการณ์นานาชาติ

รายงานวิจัย แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship): ประสบการณ์นานาชาติ 
การศึกษาเป็นประตูสู่ความเท่าเทียมในสังคม และการให้การศึกษาและทักษะที่จำเป็นจะช่วยเสริมพลังให้บุคคลท่ีจะนำไปสู่การสร้างโลกยุคใหม่ที่ดีขึ้นโดยหยิบยกประเด็นการศึกษาต้องมาก่อน (Education First) เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับวงการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลัก 3ประการ ได้แก่ ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน (Put Every Child inSchool) ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ (Improve the Quality of Learning) และสร้างความเป็นพลเมือโลก (Foster Global Citizenship) แนวคิดเรื่องการศึกษาต้องมาก่อน ทั้ง3ประเด็นดังกล่าว ได้รับความสนใจและผนวกเข้าไปในเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG) ซึ่งเร่ิมต้นใช้ในปี พ.ศ. 2559 – 2573 ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นการสร้างความเป็นพลเมืองโลก (FosterGlobal Citizenship) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และได้รับความสนใจเป็นอันมาก อีกท้ังยังมีองค์ความรู้และตัวอย่างการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติค่อนข้างน้อย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่องแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)

คณะผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

เรื่องที่ 4 : แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา

คณะผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก,
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปองสิน วิเศษศิริ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล

เรื่องที่ 5 : Culturally Relevant Constructionist Design

The project qualitatively explores 55 Thai 4th grade students, a teacher, and 7 community members from a low-income public school in Bangkok, Thailand in order to develop a design framework for creating school-based maker experiences that are culturally relevant to lower income Thai students. Co-teaching and co‑designing a two-year design-based research project named, “Little Builders,” I worked with a local science teacher to engage the students in a constructionist learning experience that involved designing and building social innovations to solve problems in their community. I propose the Culturally Relevant Constructionist Design framework as a way to (1) create constructionist learning experiences that align with students’ values and goals, and (2) engage important people in the students’ lives, such as teachers and community members, in the process of making.

คณะผู้วิจัย : อาจารย์ ดร. สวรส ธนาพรสังสุทธิ์

เรื่องที่ 6 : Factors Influencing High Academic Achievement of Stateless Migrant Children in Tak Province, Thailand

The knowledge gained from this study will contribute to the field of migrant education and could encourage policymakers and educators to implement education programmes to both meet the needs and enable the success of migrant children. This multi-case study examined five factors—family, individual, school/teacher, peer group, and community/culture—that influenced the academic achievement of migrant children. The key participants were six migrant children in Grade 6 in two Royal Thai Government schools in Mae Sot, Tak Province, Thailand, three class teachers, and six caregivers. Data were collected through semi-structured interviews and observations. Creswell’s five steps of qualitative data analysis was used: organising and preparing data, reading through all data, coding the data, interrelating the themes, and interpreting the meaning of themes. The seven themes were as follows: (1) the value of education; (2) parents/guardians as important agents to support their children’s education; (3) individual characteristics contributing to good grades; (4) the impact of peer relationships; (5) healthy relationships with school and teachers; (6) the power of the community; and (7) gratitude as a motivation for a high level of education.

คณะผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.เปศล ชอบผล

เรื่องที่ 7 : การจัดการความรู้พยาบาลศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริง

 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการจัดการความรู้ในรูปแบบการบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาพยาบาล
วิธีการ โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ประสบการณ์และผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริงที่สามารถนำมาใช้พัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาพยาบาล
ข้อเสนอ นวัตกรรมทางการศึกษาที่ควรนำมาประยุกต์ในการจัดการความรู้พยาบาลศาสตร์ได้แก่ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริงที่เป็นวิธีการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์เรียนรู้โดยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่มีการประมวลผลเพื่อแสดงภาพกราฟิกให้ปรากฏขึ้นมาแสดงร่วมกับสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความน่าสนใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับการเรียนการสอนของพยาบาลในการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการสามารถแสดงให้เห็นในเชิงภาพประกอบเสมือนจริงได้ ห้องเรียนเสมือนจริงเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนการออกแบบของรายวิชาสามารถทำได้สำหรับแต่ละรายวิชาห้องเรียนเสมือนจริงมีความคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการความรู้
สรุป การจัดการความรู้นักศึกษาพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถเรียนรู้ทั้งจากในห้องเรียนเสมือนจริงและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา และสถานการณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยไม่เสียเวลาการเดินทางจึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้พยาบาลศาสตร์ที่เพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้มากยิ่งขึ้นสำหรับนักศึกษาพยาบาล

คณะผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.เปศล ชอบผล, อาจารย์ ดร.งามนิตย์ รัตนานุกูล, อาจารย์ นฤมล พรหมภิบาล, อาจารย์ จิตรลดา สมประเสริฐ, อาจารย์ ดร.นิติบดี ศุขเจริญ

เรื่องที่ 8 : รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียนแบ่งได้หลากหลายตามแนวคิดของนักศึกษา มีผู้จัดระบบรูปแบบการเรียนแบบต่าง ๆ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์กับการนำไปทำความเข้าใจผู้เรียนได้จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนตามลักษณะ หัวหอมที่มี 3 ชั้น ชั้นนอกสุดเป็นการจัดระบบรูปแบบการเรียนที่สังเกตได้ในลักษณะของความชอบในวิธีเรียนเกิดจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ชั้นกลางเป็นรูปแบบการเรียนที่ขึ้นกับลักษณะการประมวลสารสนเทศของผู้เรียน ส่วนชั้นในสุดเป็นรูปแบบการเรียนที่พัฒนาจากความคิดและบุคลิกภาพของผู้เรียน การวัดรูปแบบการเรียนด้วยแบบความสามารถ บ่งชี้รูปแบบของผู้เรียนแต่ละคนจากการสำรวจงานวิจัยในประเทศไทย เกี่ยวกับรูปแบบการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้แนวคิดของกราชาและไรซ์แมน และรูปแบบการเรียนที่พบมากที่สุดคือ แบบมีส่วนร่วม และแบบร่วมมือ

คณะผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.เปศล ชอบผล, อาจารย์ จีราพร พระคุณอนันต์, อาจารย์ กรพินธุ์ ฤทธิบุตร, อาจารย์ ดร.นิติบดี ศุขเจริญ

งานวิจัยของบัณฑิต