ข่าวสาร

โครงการเสวนาทางวิชาการ “พัฒนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

ในโลกที่หมุนเร็ว เปลี่ยนแปลง และอ่อนไหวอยู่เสมอ เราต้อง…
Read more

การศึกษาดูงานจันทบุรี

เมื่อวันที่ 21 – 23  เมษายน 2566 นิสิตระดับบัณฑิตศ…
Read more

การประชุมนานาชาติ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย…
Read more

สัมมนาวิชาการนานาชาติในโครงการ The UK Southeast Asia PEER Research Project

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และอาจารย์ ด…
Read more

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุว…
Read more

ประกาศการผ่อนผันการมีผลการทดสอบ GREAT-R

ประกาศการผ่อนผันการมีผลการทดสอบ GREAT-R สำหรับนิสิตระดั…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประวีณา ชะลุย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพัฒนศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประวีณา ชะลุย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพั…
Read more