ขอแสดงความยินดี

สาขาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่า ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2563 เข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี ณ หอประชุมครุสภา