การศึกษาดูงานจันทบุรี

เมื่อวันที่ 21 – 23  เมษายน 2566 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาพัฒนาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบางสระเก้า ชุมชนริมน้ำจันทบูร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี สวนพวงมณี และไร่ตามฟาร์มสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน