การประชุมนานาชาติ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการวิจัยและร่วมจัดการสัมมนากับ The UK-Southeast Asia PEER Research Project, Research Centre for Global Learning (GLEA), Coventry University สหราชอาณาจักร ประกอบด้วยนักวิจัยจาก 20 สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ประเทศสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศบรูไร ประเทศญี่ปุ่น  ASEAN University Network (AUN) และ Asia-Europe Foundation ในประเทศสิงคโปร์ ณ ห้องประชุม 101